Základné informácie a podmienky

K prenajatiu vozidla je potrebné:

1) Fyzická osoba:
– doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
– platný vodičský preukaz vydaný minimálne 24 mesiacov od dátumu začatia prenájmu.
– zaplatiť cenu za dohodnutý prenájom a zálohu – depozit.

2) Právnická osoba:
– originálny výpis z obchodného registra
– doklad totožnosti: občiansky preukaz, alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti
– vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle
– zaplatiť dohodnutý prenájom a vratnú zálohu – depozit

Záloha za vozidlo, poistenie:

Pri prenájme ktorý prebehol bez poškodenia vozidla je záloha vrátená v plnej výške. V prípade nehody resp. poškodenia vozidla vinou nájomcu, bude záloha zaúčtovaná v prospech prenajímateľa ako spoluúčasť pre poisťovňu. Ak nehoda nebola zapríčinená vinou nájomcu a vinník je známy, záloha mu bude vrátená. Vozidlá majú zákonné a havarijné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie proti odcudzeniu vozidla ako aj vandalizmus spôsobený na prenajatom vozidle s územnou platnosťou Európa, avšak k dopravnej nehode musí byť privolaná polícia ktorý danú situáciu zdokumentuje.

Platba za vozidlo:

Dohodnutý prenájom a zálohu za vozidlo je potrebné uhradiť pri preberaní vozidla.

Všeobecné informácie:

1. Vozidlo zákazník preberá a vracia prenajímateľovi s plnou nádržou paliva.
2. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 24 mesiacov, pre skupinu vozidiel, ktoré majú byť predmetom prenájmu.
3. Prevádzkový čas je každý pracovný deň  od 8:00 do 16:00 , pričom vozidlo je možné si prevziať aj mimo týchto hodín po dohode vopred, za príplatok podľa aktuálneho cenníka.
4. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od začatia prenájmu. Za prekročenie prenájmu o viac ako 60 minút je účtovaný ďalší deň prenájmu.
5. Výjazd zo Slovenska je potrebné nahlásiť. S vozidlom je možné cestovať do krajín Európskej Únie len na základe povolenia/ plnej moci poskytovateľa.
6. Denný limit na prejazdené kilometre s vozidlom je 300 km (t.j. v primere do 300km na deň prenájmu). Pri prenájme na viac ako 1 mesiac: 5000 km/mesiac. Pri prekročení limitu sa dopláca podľa aktuálneho cenníka. Vozidlá sú vybavené GPS monitorovacím systémom.